Informatie over privacy en cookies

Kverneland Group, inclusief de merken Kverneland, Vicon en ROC, is een dochteronderneming van Kubota Holdings Europe B.V (hierna ook Kubota genoemd).

Privacy en gegevens

Kverneland Group, inclusief de merken Kverneland, Vicon en ROC, is een dochteronderneming van Kubota Holdings Europe B.V (hierna ook Kubota genoemd).

OVER KUBOTA EN ONZE BENADERING VAN PRIVACY

Kubota Holdings Europe B.V. en haar dochterondernemingen1 en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Kubota") nemen uw privacy en uw persoonlijke gegevens serieus. Kubota begrijpt dat transparantie en respect basisaspecten zijn van langdurige relaties en doet daarom alle redelijke inspanningen om de door u aan ons verstrekte informatie te beschermen.

Deze Privacykennisgeving is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die aan Kubota worden verstrekt of door Kubota worden verzameld. Verwijzingen in dit Privacybeleid naar "Kubota", "wij", "ons" of "onze" betekenen Kubota Holdings Europe B.V. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Elke Kubota entiteit die controle heeft over de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt, zal de relevante "gegevensbeheerder" zijn voor de doeleinden van de toepasselijke lokale wetgeving en de Europese Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacykennisgeving beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken, met wie wij die informatie delen en de keuzes die u kunt maken over ons gebruik van de informatie. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Onze privacypraktijken kunnen verschillen tussen de landen waarin wij actief zijn, om de lokale praktijken en wettelijke vereisten te weerspiegelen.

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites voor uw gemak en informatie. Deze websites kunnen onafhankelijk van Kubota opereren. Gelinkte websites kunnen hun eigen privacybeleid hebben, wij raden u ten zeerste aan dit door te nemen als u een gelinkte website bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt niet het eigendom zijn van of beheerd worden door Kubota, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites (inclusief 'cookies' die op die website worden gebruikt), het gebruik van de websites, of de privacy praktijken van gelinkte websites.1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwijzen naar persoonsgegevens volgens de volgende definitie in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

"alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon".

TERUG NAAR BOVEN


2. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Kubota en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen kunnen persoonlijke gegevens verzamelen zoals hieronder beschreven, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden die op u van toepassing zijn.

Activiteit Doel en rechtsgrondslag van de verwerking Gegevenscategorieën Gegevensbron  
Orderafhandeling, lead generatie, product integratie, Product eigenaar registratie, 

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking en afhandeling van bestellingen van producten/diensten, waaronder ook diensten vallen die via onze online portalen worden aangeboden (zoals Partner-portalen, Eindklant-/gebruikersportalen en Product- en Mediaportalen). Waar nodig kunnen wij gegevens uitwisselen met dealers en/of distributeurs. Dit laatste omvat ook gevallen waarin wij gevolg geven aan uw verzoek om te worden gecontacteerd door een relevante dealer of verkooppartner-distributeur binnen ons netwerk of via online leadgeneratieplatforms.

Wanneer u ons verzoekt om onze producten/diensten te integreren met een product of dienst van een derde partij, kan een dergelijke integratie vereisen dat wij relevante informatie delen met deze derde partij. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aanbieders van fleetmanagementsystemen of add-on-diensten van derden voor onze telematicadiensten/producten. De gegevens die in dit verband worden verwerkt, kunnen diagnosegegevens van machines/producten en GPS-locatiegegevens van machines/producten omvatten.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is deels noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, en deels gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven.

Naam, contactgegevens, bestel- en betalingsgegevens, andere informatie die u ons verstrekt.  U / Netwerk van dealers en distributeurs   
Klantenservice en ondersteuning

Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op het verlenen van klantenservice en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het bijwerken en veiligstellen van garantiediensten, financiering of aankoop, productlevering en onderhoud support.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partijen die betrokken zijn bij het verlenen van diensten of het uitvoeren van de transacties waarom u verzoekt, met inbegrip van distributeurs en dealers.

Op uw verzoek kan de klantenondersteuning ook het gebruik van productdiagnosegegevens en productlocatiegegevens van uw desbetreffende product voor diagnose- en onderhoudsdiensten omvatten, met inbegrip van het delen van dergelijke gegevens met de betrokken dealer/distributeur in het kader van de verlening van dergelijke ondersteuning.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is deels de noodzaak om gegevens te verwerken met het oog op het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, en deels gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven.

Naam, contactgegevens, gegevens over de bestelgeschiedenis, zakelijke mededelingen, locatiegegevens, andere informatie die u ons verstrekt.  U / Netwerk van dealers en distributeurs
Marketing en communicatie 

Wij nemen deel aan marketingactiviteiten ter bevordering van onze producten en diensten, onder meer via telefoon, e-mail en post. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie.

De rechtsgrondslag voor het verzenden van marketingcommunicatie is toestemming, behalve wanneer het ons volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan om u communicatie te sturen over producten die vergelijkbaar zijn met eerdere aankopen die u bij ons hebt gedaan.

Naam, contactgegevens. gegevens over bestelgeschiedenis, zakelijke communicatie U / Onze
marketing- en communicatieafdeling 
Enquêtes en feedback van klanten

Met uw toestemming kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan klantenenquêtes om ons te helpen onze producten en diensten te verbeteren.

Legitiem belang optie?

Naam, contactgegevens, feedback uit enquêtes, informatie over producteigendom? U  
Evenementen/bezoeken ter plaatse 

Als u deelneemt aan een live of digitaal evenement/site of bezoeken die door ons worden gehost en opgenomen via foto en/of video, publieke opmerkingen en vragen die door u worden gedeeld tijdens een dergelijk evenement kan worden opgenomen in dergelijke opnames. Wij kunnen dergelijke opnames na een evenement publiceren voor onze marketingdoeleinden. Wij kunnen ook om registratiegegevens vragen in het kader van uw deelname aan een evenement of bezoek ter plaatse.

 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang, zoals hierboven beschreven.

Foto-/video-opnamen, naam, contactgegevens, door u verstrekte informatie in het kader van een evenement/bezoek ter plaatse. U / Onze verantwoordelijke afdeling   
Sollicitaties 

Wij kunnen informatie gebruiken die u per post of online via een Kubota website of portaal voor dit doel hebt ingediend om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vacature waarvoor u hebt gesolliciteerd in overeenstemming met de bekendgemaakte toelatingscriteria en elke relevante privacykennisgeving die aan u is verstrekt bij het gebruik van een dergelijke website of portaal.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang, zoals hierboven beschreven.

Naam, contactgegevens, informatie die u verstrekt bij uw sollicitatie, communicatie met u.  U, sociale media (zoals LinkedIn)  
Follow-up en verbetering van producten en diensten

Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden van producten en diensten verzamelen en analyseren wij gegevens die worden gegenereerd door producten die zijn uitgerust met telematica-hardware. Dergelijke gegevens kunnen ook GPS-locaties van dergelijke producten en detailed diagnostics data about how a product is operated.

The presence of telematics hardware in product is indicated by a sticker and or other identifying imagery.

The legal basis for this data processing is our legitiem belang zoals hierboven beschreven.

Telematicafunctionaliteit kan worden uitgeschakeld. Neem contact op met uw plaatselijke dealer/distributeur voor meer informatie en hulp met betrekking tot de telematicafunctionaliteit.

Telematica (machine-/productdiagnostiek, machine-/product-GPS-locatiegegevens). Met telematica uitgeruste producten  
Personeelsgegevens dealer/distributeur Indien u medewerker bent van een dealer/distributeur, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang om onze rechten en plichten uit hoofde van de overeenkomsten en samenwerking met deze dealers/distributeurs uit te voeren. Naam, contactgegevens, zakelijke communicatie. U, dealers en distributeursnetwerk  
Administratie  Wij verwerken persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsadministratie en administratie (zoals fiscale bewaarplichten) en ons legitiem doel om een goede administratie te voeren in het kader van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Naam, contactgegevens, bestel- en betalingsgegevens, zakelijke communicatie. U / Netwerk van dealers en distributeurs   
Cookies en soortgelijke technieken  Informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technieken is opgenomen in ons cookiebeleid.      
Videobewaking

Onze kantoren en faciliteiten kunnen wijzen op de aanwezigheid van videobewaking, uitgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving voor zover van toepassing. Wij gebruiken videobewaking ter bescherming van onze eigendommen en ons personeel, onder meer om veiligheidsincidenten te voorkomen en te onderzoeken.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang, zoals hierboven beschreven.

Videobeelden (kunnen ook audio bevatten)) Onze verantwoordelijke afdeling  
Naleving 

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en wettelijke of regelgevende vereisten; om letsel, overlijden, verliezen, fraude of misbruik te voorkomen; om Kubota's rechten te beschermen of om Kubota te verdedigen in juridische procedures; en waar nodig in verband met de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is deels gebaseerd op de noodzaak om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, en deels gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang zoals hierboven beschreven.

Contextafhankelijk Contextafhankelijk  

TERUG NAAR BOVEN


3. HET BEWAREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Kubota zal persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De toepasselijke dataretentieperiode kan per gegevenscategorie verschillen. De criteria waarop ons retentiebeleid is gebaseerd zijn:

  • De noodzaak om gegevens te bewaren in het licht van het doel waarvoor zij zijn verzameld;
  • De naleving van toepasselijke gegevensbewaringsverplichtingen op grond van dwingend recht (zoals belastingvoorschriften);
  • De relevantie van gegevens in het licht van lopende of potentiële juridische procedures; en
  • Toepasselijke verjaringstermijnen naar burgerlijk recht.

Mocht u specifieke vragen hebben over de toepasselijke bewaartermijn voor specifieke categorieën van persoonsgegevens, laat het ons dan weten. Wij zijn gaarne bereid u hierover aanvullende informatie te verstrekken..

TERUG NAAR BOVEN


4. UW RECHTEN EN KEUZES

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden. Wij bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken, en hoe wij met u communiceren. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, is het uw recht om

  • toegang tot uw persoonlijke gegevens die door Kubota worden verwerkt. Namelijk, u kunt bevestiging krijgen dat wij persoonlijke informatie over u bewaren, toegang vragen tot en informatie ontvangen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, kopieën ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.
  • correctie, bijwerking en schrapping van persoonsgegevens te vragen
  • om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden (marketing);
  • elke via de website of op een andere wijze (in voorkomend geval) gegeven toestemmingsverklaring met werking voor de toekomst te allen tijde in te trekken en de tekst van die toestemmingsverklaring te allen tijde in te zien.

U kunt zich afmelden voor het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie, die wij langs geautomatiseerde weg over u verzamelen wanneer u onze websites bezoekt.

Wij gebruiken cookies, pixels en soortgelijke technologieën om het gebruik van onze website zo goed mogelijk aan te bieden, te verbeteren en te analyseren, alsmede voor marketingdoeleinden. Voor deze doeleinden geven wij ook informatie over uw gebruik van onze website door aan onze partners. Sommige partners verwerken deze gegevens mogelijk in landen met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming, wat ertoe kan leiden dat overheidsinstanties toegang krijgen tot uw gegevens en dat u uw rechten niet kunt uitoefenen. Als u op "Alles accepteren" klikt, stemt u in met het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën en de verwerking van uw gegevens zoals uitgelegd en onder "Meer informatie". U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.

TERUG NAAR BOVEN


5. KUBOTA'S COOKIEBELEID

(1) Kubota kan "cookies" gebruiken wanneer u onze Websites bezoekt, met name om te voorkomen dat u bij verschillende gelegenheden informatie opnieuw moet invoeren. Sommige van de cookies die op onze Websites worden gebruikt, zijn strikt noodzakelijk om de gevraagde diensten te kunnen leveren. In de regel worden deze cookies verwijderd nadat uw sessie is beëindigd. Andere cookies, zoals voor web analytics, worden voor een langere periode bewaard en worden alleen geplaatst wanneer u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. In paragraaf (3) hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte cookies, hun doeleinden en hun levensduur.

(2) Voor zover u uw persoonlijke gegevens, waaronder uw e-mailadres, hebt verstrekt tijdens uw registratie of uw toegang tot onze Websites of een van onze diensten, kan Kubota, afhankelijk van uw keuzes, browse-informatie voor uw apparaat, verwerkt door de cookies die Kubota uitzendt, associëren met uw persoonlijke gegevens om u bijvoorbeeld elektronische enquêtes te sturen of om op uw apparaat, in advertentieruimte met cookies die Kubota uitzendt, gepersonaliseerde reclame te tonen die specifiek voor u bedoeld is en voor u van persoonlijk belang kan zijn.

(3) Wanneer u onze Websites gebruikt en cookies niet uitschakelt, en indien nodig op basis van uw voorafgaande toestemming, worden de volgende hieronder beschreven cookies gebruikt:

Cookies Beschrijving
_utma Addthis zet Share en Like opties op Social Media, zoals Facebook en Twitter. Het zorgt ervoor dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als ze een pagina delen en er naar terugkeren voordat onze deeltelling cache is bijgewerkt.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics is het gratis hulpprogramma voor webanalyse van Google dat voornamelijk website-eigenaren helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Het plaatst ook cookies op het domein van de site die u bezoekt. Het gebruikt een reeks cookies om anoniem informatie te verzamelen en websitetrends te rapporteren zonder individuele bezoekers te identificeren.
_cuvid Dit cookie wordt gewoonlijk naar de browser geschreven bij het eerste bezoek van die webbrowser aan de site. Als het cookie door de browseroperator is verwijderd en de browser vervolgens de site bezoekt, wordt een nieuw __cuid cookie geschreven met een andere unieke bezoekers-ID. Deze cookie wordt gebruikt om unieke bezoekers aan de site te bepalen en wordt bij elke paginaweergave bijgewerkt. Bovendien wordt dit cookie voorzien van een unieke ID die de applicatie gebruikt om zowel de geldigheid als de toegankelijkheid van het cookie te garanderen als extra veiligheidsmaatregel.
_cusid Deze cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie met de site tot stand te brengen en voort te zetten. Wanneer een gebruiker een pagina op de site bekijkt, probeert de scriptcode dit cookie te updaten. Als de cookie niet wordt gevonden, wordt een nieuwe geschreven en wordt een nieuwe sessie tot stand gebracht. Telkens wanneer een gebruiker een andere pagina op de site bezoekt, wordt deze cookie bijgewerkt zodat hij na 30 minuten vervalt, waardoor een enkele sessie blijft bestaan zolang de gebruiker actief blijft binnen een interval van 30 minuten. Deze cookie vervalt wanneer een gebruiker langer dan 30 minuten op een pagina van de site blijft.
_cuvon Wordt gebruikt om aan te geven wanneer een bezoeker voor het laatst een pagina heeft bekeken.
_hjClosedSurveyInvites Hotjar-cookie dat wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een modale pop-up met uitnodiging voor een enquête. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al eerder is getoond. Duur: 365 dagen
_hjDonePolls Hotjar cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een peiling invult met behulp van de Feedback Poll widget. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld. Duur: 365 dagen
_hjMinimizedPolls Hotjar cookie die wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert. Duur: 365 dagen
_hjShownFeedbackMessage Hotjar cookie die wordt ingesteld wanneer een bezoeker Incoming Feedback minimaliseert of voltooit. Dit wordt gedaan zodat de Inkomende Feedback onmiddellijk als geminimaliseerd wordt geladen als de bezoeker naar een andere pagina navigeert waar het is ingesteld om te tonen. Duur: 365 dagen
_hjid Hotjar cookie dat ingesteld wordt wanneer de klant voor het eerst op een pagina met het Hotjar script komt. Het wordt gebruikt om de Hotjar User ID, uniek voor die site, in de browser te bewaren. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site zal worden toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID. Duur: 365 dagen
_hjRecordingLastActivity Dit moet gevonden worden in Sessie opslag (in tegenstelling tot cookies). Deze wordt geupdate wanneer een bezoekersopname start en wanneer gegevens via de WebSocket worden verzonden (de bezoeker voert een actie uit die Hotjar registreert). Duur: Sessie
_hjTLDTest Wanneer het Hotjar script wordt uitgevoerd proberen we het meest algemene cookie pad te bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de hostname van de pagina. Dit wordt gedaan zodat cookies gedeeld kunnen worden over subdomeinen (indien van toepassing). Om dit te bepalen, proberen we de _hjTLDTest cookie op te slaan voor verschillende URL subring alternatieven totdat het mislukt. Na deze controle wordt de cookie verwijderd. Duur: Sessie
_hjUserAttributesHash Gebruikersattributen die via de Hotjar Identify API worden verzonden, worden voor de duur van de sessie in de cache opgeslagen om te weten wanneer een attribuut is veranderd en moet worden bijgewerkt. Duur: Sessie
_hjCachedUserAttributes Deze cookie slaat gebruikersattributen op die via de Hotjar Identify API worden verzonden, wanneer de gebruiker niet in de steekproef is. Deze attributen worden alleen opgeslagen als de gebruiker interactie heeft met een Hotjar Feedback tool. Duur: Sessie
_hjLocalStorageTest Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of het Hotjar Tracking Script lokale opslag kan gebruiken. Als het kan, wordt een waarde van 1 in dit cookie gezet. De gegevens die zijn opgeslagen in_hjLocalStorageTest hebben geen vervaltijd, maar ze worden bijna onmiddellijk na het aanmaken verwijderd. Duur: Minder dan 100ms
_hjIncludedInSample Deze cookie wordt ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om Funnels te genereren. Dit is een sessie cookie die wordt vernietigd wanneer de gebruiker de site verlaat. Duur: Sessie
_hjAbsoluteSessionInProgress Dit cookie wordt gebruikt om de eerste pageviewsessie van een gebruiker te detecteren. Dit is een waar/waar-vlag die door de cookie wordt ingesteld. Duur: 30 Minuten
x-ms-cpim-trans Wordt gebruikt voor het bijhouden van de transacties (aantal authenticatieverzoeken aan Azure AD B2C) en de huidige transactie. Afloop: Einde van Browsersessie.
x-ms-cpim-sso:{Id} Wordt gebruikt om de SSO-sessie te onderhouden. Afloop: Einde van Browsersessie.
x-ms-cpim-csrf Cross-Site Request Forgery token gebruikt voor CRSF bescherming. Afloop: Einde van Browsersessie.
x-ms-cpim-cache:{id}_n Wordt gebruikt om de status van het verzoek te behouden. Afloop: Einde van Browsersessie, succesvolle authenticatie.
ARRAffinity / ARRAffinitySameSite Deze cookie wordt ingesteld door websites die draaien op het Windows Azure-cloudplatform. Het wordt gebruikt voor load balancing om ervoor te zorgen dat de pagina-aanvragen van bezoekers naar dezelfde server worden gerouteerd in elke browsersessie. Vervaldatum: Einde van Browsersessie.

(4) Als u het gebruik van cookies wilt controleren, kunt u de instellingen van uw computer en uw browser wijzigen.

Met de meeste webbrowsers kunt u de meeste cookies controleren via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

 

Ontdek hoe u cookies kunt beheren in populaire browsers:

 

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

 

Voor informatie over andere browsers kunt u terecht op de website van de ontwikkelaar van de browser.

 

Zoals hierboven aangegeven maken onze websites gebruik van 'Google Analytics', voor meer informatie en opt-out opties zie hieronder.

TERUG NAAR BOVEN


6. GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze Website maakt gebruik van Google Analytics ("Google Analytics"), een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kubota te helpen analyseren hoe u de Website gebruikt, met inbegrip van het aantal bezoekers van de Website, de websites waar u vandaan komt, en de pagina's die zij bezoeken. Deze informatie wordt gebruikt om het aanbod en de diensten van de Website te verbeteren. In de regel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Aangezien deze Website de door Google aangeboden IP-anonimiseringsfunctionaliteit heeft geïmplementeerd, wordt uw IP-adres, voordat het naar de VS wordt verzonden, door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal uw volledige IP-adres worden doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar worden ingekort.

(2) Google zal deze informatie als opdracht gegevensverwerker gebruiken om Kubota te helpen het gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere statistische en analytische diensten met betrekking tot het gebruik van de Website te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet in verband gebracht met andere gegevens waarover Google beschikt.

(3) U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en ervoor kiezen om niet door Google Analytics op alle websites te worden gevolgd door een browser-plugin te downloaden en te installeren die hier beschikbaar is https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Als alternatief voor het installeren van de browser-plugin, of in het geval dat u de website gebruikt met browsers op mobiele apparaten, kunt u zich ook afmelden voor het volgen door Google Analytics als u klikt op de volgende afmeldlink: Opt-out van Google Analytics Tracking: In dit geval wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst dat verdere tracking van uw gebruik van deze Website door Google Analytics verhindert. Vergeet niet dat u zich opnieuw moet afmelden als u alle cookies verwijdert die op uw apparaat zijn opgeslagen.

(5) U moet zich ook afmelden voor elk apparaat dat u gebruikt om onze Website te bezoeken. Voor een overzicht van privacy bij Google, klik hieronder https://support.google.com/analytics/answer/6004245

TERUG NAAR BOVEN


7. GEBRUIK VAN HOTJAR-COOKIES

(1) Deze website maakt gebruik van Hotjar cookies ("Hotjar"), een web analytics service provider gevestigd in St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. De website maakt gebruik van Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze dienst en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienstverlener die Kubota helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, welke links ze kiezen om op te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers.

(2) Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaatidentificatoren), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. De analytics kunnen ook worden gebruikt om na te gaan hoe gebruikers omgaan met de website, bijvoorbeeld via heat-maps.

(3) Hotjar verwerkt deze informatie namens ons, als verwerker, in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om enige van de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

(4) Indien u niet gevolgd wenst te worden door Hotjar kunt u dat recht uitoefenen door gebruik te maken van de website cookie banner of door een Do Not Track functionaliteit aan uw browser toe te voegen. U zult deze functionaliteit moeten gebruiken op elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.

(5) Voor meer details, zie de 'over Hotjar' sectie van Hotjar's support site.

(6) Voor meer details over de soorten Hotjar cookies die op deze website worden gebruikt, zie de Hotjar Cookie Informatie site.

U kunt ons op elk moment vertellen u geen marketingcommunicatie meer te sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie 'Hoe contact met ons opnemen' of door te klikken op de afmeldlink in de marketing e-mails die u van ons ontvangt. Voor afmeldingsmogelijkheden gelieve.

Als u ons voorziet van informatie of materiaal met betrekking tot een ander individu, dient u ervoor te zorgen dat het delen met ons en ons verdere gebruik zoals van tijd tot tijd aan u beschreven, in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, dus bijvoorbeeld dient u die persoon naar behoren te informeren over de verwerking van haar/zijn persoonlijke gegevens en haar/zijn toestemming te verkrijgen, zoals nodig kan zijn onder de toepasselijke wetgeving.

Kubota verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van of verkoopt aan kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens aan Kubota heeft verstrekt via onze website, kan een ouder of voogd contact opnemen met Kubota om te verzoeken de informatie uit onze administratie te verwijderen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de gegevens van het kind uit onze administratie te verwijderen.

Als u bezorgd bent dat wij uw rechten hebben geschonden, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen met Kubota zoals aangegeven in de sectie Hoe kunt u contact met ons opnemen. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal uw klacht behandelen en u aanvullende informatie geven over hoe deze zal worden behandeld.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO) als u van mening bent dat wij uw verzoek niet op de juiste manier hebben behandeld. Voor informatie over contact opnemen met de ICO,zie website

TERUG NAAR BOVEN


8. INTERNATIONAAL DOORZENDEN VAN GEGEVENS

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Houdt u er rekening mee dat Kubota een gedetailleerd due diligence proces doorloopt voordat we de gegevensverwerkers selecteren met wie we uw persoonlijke gegevens delen.

In het kader van de dagelijkse gang van zaken binnen de groep, kunnen wij persoonlijke gegevens overdragen aan ons moederbedrijf in Japan. Japan wordt door de Europese Commissie erkend als een land dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt als de Europese Economische Ruimte.

Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika, hebben wij met deze ontvangers zogeheten standaardcontractbepalingen (goedgekeurd door de Europese Commissie) afgesloten om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

TERUG NAAR BOVEN


9. BEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Kubota. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van de informatie die wij verzamelen. Wij handhaven administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt, of die wij verzamelen, te beschermen tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Deze waarborgen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie die u ons verstrekt te beschermen. Wij beoordelen periodiek de risico's voor uw informatie en passen ons beleid, procedures en technologie hierop aan.

Kubota bewaart persoonlijke informatie alleen voor zolang het nodig is voor de vervulling van het doel waarvoor de persoonlijke informatie is verzameld, tenzij anders vereist of geautoriseerd door de toepasselijke wetgeving. Wij nemen maatregelen om persoonlijke informatie te vernietigen of permanent te de-identificeren indien vereist door de wet of indien de persoonlijke informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

TERUG NAAR BOVEN


10. UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op [datum] en kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonsgegevenspraktijken weer te geven. Wij zullen u op de hoogte brengen van wezenlijke veranderingen in de privacyverklaring voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

TERUG NAAR BOVEN


HOE U ONS KUNT BEREIKEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Notice, Kubota privacy praktijken of als u uw rechten wilt uitoefenen of informatie of voorkeuren die u aan ons heeft verstrekt wilt bijwerken, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Plaatselijke privacy Contactpersoon:

 

Chief Privacy Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
khe_g.privacy@kubota.com


Kan ik je helpen?