Wettelijke kennisgeving: Voorwaarden en bepalingen

Deze website wordt aangeboden door Kverneland AS ("Kverneland") en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website ("Site"), gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen in deze kennisgeving. U stemt er tevens mee in zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op deze Site worden weergegeven.

Kverneland authorises you to view and download the information ("Materials") at this Site for your personal, non-commercial use only. This authorisation is not a transfer of title to the Materials, and copies of the Materials may not be modified in any way or reproduced or publicly displayed or distributed or otherwise used for any public or commercial purpose.

Kverneland does not warrant that this Site or its servers are free of harmful components such as viruses. Kverneland does further not warrant the accuracy or completeness of the Materials or the reliability of any statement, advice or opinion of other information displayed through this Site. Neither Kverneland nor any other legal entity in the combined group of companies “Kverneland Group”, included its subsidiaries, will accept any liability for any inaccuracies or omissions. The Materials included in this website must not be relied upon in connection with any investment decision or similar.

Kverneland does not accept liability for any direct or indirect losses or damage of whatsoever kind arising from the use of this website or any information contained in it.

Kverneland may provide links on this Site to websites operated by other entities. Neither Kverneland nor any other company in the Kverneland Group, included its subsidiaries, are responsible for the content of any linked website and do not accept any liability in connection with access to and use of these websites.

This notice shall be governed by and construed in accordance with Norwegian law.”
"Deze website wordt aangeboden door Kverneland AS ("Kverneland Group") en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website ("Site"), gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze kennisgeving. U stemt er tevens mee in zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op deze Site worden weergegeven.

Kverneland Group geeft u toestemming om de informatie ("Materialen") op deze site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Deze toestemming houdt geen eigendomsoverdracht van de Materialen in, en kopieën van de Materialen mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of worden gereproduceerd of in het openbaar worden weergegeven of verspreid of anderszins worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

Kverneland Group garandeert niet dat deze Site of haar servers vrij zijn van schadelijke componenten zoals virussen. Kverneland Group garandeert voorts niet de juistheid of volledigheid van de Materialen of de betrouwbaarheid van enige verklaring, advies of mening van andere informatie die via deze Site wordt weergegeven. Noch Kverneland Group, noch enige andere rechtspersoon binnen de gecombineerde groep van ondernemingen "Kverneland Group", met inbegrip van haar dochterondernemingen, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Op de materialen op deze website mag niet worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing of iets dergelijks.

Kverneland Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de informatie die erop staat.
Kverneland Group kan op deze site links aanbieden naar websites die door andere entiteiten worden geëxploiteerd. Kverneland Group inclusief haar dochterondernemingen, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met de toegang tot en het gebruik van deze websites.

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de toegang tot en het gebruik van deze websites.

Deze kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Noorse wetgeving.

Kan ik je helpen?